24 timers check in

Altid gratis parkering

Bedømt 8,45 ud af 10

Redegørelse for god fondsledelse

God fondsledelse
Fonden Nordisk Lejrskole & Kursuscenter/ Danhostel Hillerød er omfattet af Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse.

Få et uforpligtende tilbud

Vi sidder klar på mail og telefon

1.1.

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold.

Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne om Fondens erhvervsdrivende formål, mens Direktøren udtaler sig om øvrige forhold.

2.1.1

Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen beslutter den overordnede strategi for forretningsudvikling, investeringer, vedligeholdelse mv. på de ordinære bestyrelsesmøder.

2.1.2

Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fonden følger anbefalingen omkring kapitalforvaltning, dog er arbejdet med principper for uddeling under udarbejdelse, idet Fondens vedtægter §12 henviser til uddeling af legater.

2.2.1

Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

 

Fonden følger anbefalingen.

Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med direktøren bestyrelsesmøderne.

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

2.2.2

Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. 

Fonden følger anbefalingen.

Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet, som har ansvaret for planlægningen af bestyrelsens arbejde. I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for fonden, forventer bestyrelsen, at dette sker ved en bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.

2.3.1

Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

 

Fonden følger anbefalingen.

Ifølge vedtægterne § 8 Fondsbestyrelsen består af 5 vedtægtsvalgte medlemmer samt eventuelle medarbejder-valgte repræsentanter:

1 medlem udpeges af selskabet "Den nordiske Lejrskoles venner i mindet om amtmand Kay Ulrich" (Lejrskolens venskabsforening)

3 medlemmer udpeges i dialog med respektive interesseorganisationer med viden og erfaring inden for fondens formål:

1 erhvervsrepræsentant

1 medlem med erfaring fra turismen

1 lærer med særlig viden om og interesse for lejrskolepædagogik.

På årets første bestyrelsesmøde drøftes, hvilke kompetencer bestyrelsen råder over for kommende valgperiode.

2.3.2

Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

 

Fonden følger anbefalingen.

Formandsskabet forestår processen, i samarbejde med bestyrelsen, for indstilling af kandidater til bestyrelsen. Formandsskabet forelægger et oplæg til proces for bestyrelsen, orienterer løbende bestyrelsen om status samt forelægger forslag til nye bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsen.

Vedtægterne indeholder ingen udpegningsret.

2.3.3

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

 

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved indstillingen tages hensyn til fornyelse/kontinuitet og mangfoldighed.

2.3.4

Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

den pågældendes navn og stilling,
den pågældendes alder og køn,
dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger anbefalingen.

Fondens hjemmeside og årsrapporten redegør for sammensætningen af bestyrelsen og der gives oplysninger om navn, adresse, stilling, alder og dato for indtræden, øvrige ledelseserhverv

Medlemmerne udpeges til bestyrelsen iht. Vedtægternes §8.

2.3.5

Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

 

Fonden følger anbefalingen.

Fonden har ingen datterselskaber.

2.4.1

Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 

Fonden følger anbefalingen.

  • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

Ingen bestyrelsesmedlemmer har de seneste år været en del af direktionen eller ledende medarbejdere.

  • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

Vederlag: Ingen har modtaget vederlag

  • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

Forretningsrelation: Ingen har inden for det seneste år har haft en væsentlig for-retningsrelation med fonden eller en datter-virksomhed eller associeret virksomhed til fonden.

  • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

Revisor: Ingen er eller har inden for de seneste tre år været ansat eller partner hos ekstern revisor.

  • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

Anciennitet: Bestyrelsen tillader at man kan sidde i bestyrelsen i mere end 12 år, når der fortsat er fokus på bestyrelsessammensætning og kompetencer.

  • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

Familie: Ingen er i nær familie eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær.

  • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

Gavegiver: Pt. er et bestyrelsesmedlem gavegiver

  • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Donationer: Ingen er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget donationer fra fonden.

2.5.1

Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Fonden følger anbefalingen med udpegning for 2 års perioder, samt at der kan foretages genvalg/genudpegning jf. §8 i vedtægterne.

2.5.2

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

 

Fonden følger pt. ikke anbefalingen.

Bestyrelsen arbejder ikke for en bestemt aldersgrænse, men en mangfoldighed og diversitet ift, bestyrelsens sammensætning jf. alder, køn, erhvervserfaring, kompetencer, mv.

Der er ikke en nuværende aldersgrænse.

2.6.1

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

 

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen evaluerer vurderer løbende om sammensætningen er i overensstemmelse med de opgaver bestyrelsesmedlemmerne skal varetage.

2.6.2

Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

 

Fonden følger anbefalingen.

Ledelsen udarbejder hvert år en ledelsesrapport der bliver gennemgået og kommenteret af bestyrelsen.

3.1.1

Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

 

Fonden følger ikke anbefalingen.

Ifølge fondens vedtægter er hvervet som bestyrelsesmedlem ulønnet, idet hvervets omfang er begrænset.

3.1.2

Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

 

Fonden følger anbefalingen

Ifølge fondens vedtægter er hvervet som bestyrelsesmedlem ulønnet, idet hvervets omfang er begrænset.

Direktionens vederlag fra fonden oplyses i årsregnskabet.

Anmeldelser

8,45

8,45 ud af 10

Baseret på 119 anmeldelser

Se mere her